Elstartolt a Drón Koalíció

A Digitális Jólét Program keretében május 4-én megalakult a Magyarországi Drón Koalíció, amelynek célja, hogy stratégiai és szakmai platformot teremtsen a kormányzat, a kutatói szféra, a piaci szereplők, továbbá a felhasználók számára a magyarországi drónhasználattal és -fej­lesztésekkel kapcsolatban, hoz­zájáruljon egy világszínvonalú drónökoszisztéma, illetve dróntesztkörnyezet ki­alakításá­hoz, valamint a magyarországi drónstratégia kidolgozásához és megvalósításához. S ezen célok teljesítésével nemzet­­gaz­dasági szinten mérhető ver­seny­képesség-növekedés el­éré­se vál­jon lehetségessé a drónok és a dróntechnológia széles körű alkalmazásával.

A Magyarország kormánya által 2015 végén elindított, a digitális ökoszisztéma egészét érintő Digitális Jólét Program (DJP) célja, hogy Magyarország minden polgára és vállalkozása a digitalizáció nyertesei közé kerülhessen. A DJP több mint ötéves működése során e cél által vezérelve több kormányzati ágazati digitális stratégiát (oktatási, gyermekvédelmi, startup, agrár, mesterséges intelligencia) készített az ökoszisztéma szereplőivel közösen. A közös munka esszenciája pedig a DJP koalíciós együttműködéseiben volt leginkább tetten érthető. A DJP 2017-ben a Magyarországi 5G Koalíciót, 2019-ben pedig a Magyarországi Mesterséges Intelligencia Koalíciót hozta létre, s működteti azóta is sikerrel. Ezen a komoly eredményekkel kikövezett úton jutottunk el – hosszú előkészítő munka után – május 4-éig, a Magyarországi Drón Koalíció megalakulásáig.

Miről is szól egy ilyen szakmai koalíció?

A koalíció olyan sajátos közigazgatási platform, amelynek célja, hogy megfogalmazza az egyes új digitális technológiákkal kapcsolatos azon kérdéseket, amelyekkel a kormányzatnak az elkövetkező években foglalkoznia kell, és hogy ezekre a kérdésekre közigazgatásilag is értelmezhető válaszokkal tudjon szolgálni. A koalíciók összehasonlító elemzéseket készítenek, kutatásokat támogatnak, serkentik a nemzetközi együttműködéseket, javaslatokat fogalmaznak meg a jogi környezet akadálymentesítésére, illetve observatory tevékenységet végeznek. Mindezek ismeretében az Innovációs és Technológiai Minisztérium, a Széchenyi István Egyetem, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, továbbá a HungaroControl Zrt. úgy ítélte meg, hogy a kezdeményezésükre megalakuló – és több mint hatvan alapító tagot számláló –  koalíció hatékonyan fogja szolgálni a bevezetőben említett célokat. Nem túlzás talán azt állítani, hogy az alapítók mindegyike rendelkezik azzal az elismert – közlekedési tudományokra, közlekedésszervezésre, innovációra, hatósági tevékenységre, légi irányításra épülő – tudásbázissal, amely elősegítheti az új technológiák beépítését a hazai környezetbe. A Magyarországi Drón Koalíció alapítóinak meggyőződése, hogy a drónok területén zajló élesedő nemzetközi versenyben határozott fellépésre van szükség a hazai vállalkozások és a dróntechnológia megerősítéséért.

Palkovics László miniszter a drónkoalíció alapító okiratának aláírását követő sajtótájékoztatón közölte, a drónokkal összefüggő gazdasági lehetőségek indokolják a Magyarországi Drón Koalíció létrehozását, ugyanis az Európai Bizottság becslései szerint húsz év múlva több mint százezer embert foglalkoztatnak majd a drónokkal kapcsolatos területek, amelyek gazdasági hatásai elérik vagy meghaladják majd a tízmilliárd eurót.  Magyarország is szeretne ehhez a folyamathoz csatlakozni, és előkelő helyet kíván kivívni magának a drónok alkalmazása, kutatása és gyártása területén – fűzte hozzá a miniszter.

Akik számára kiemelten fontos a Magyarországi Drón Koalíció működése

Arra a kérdésre, hogy kik lesznek azok a társadalmi és gazdasági szereplők, akiknek valamilyen előnyük származik majd a Magyarországi Drón Koalíció tevékenységéből, a leg-egyszerűbben az együttműködés – alábbiakban részletezett – céljaival adható válasz.

Ezek szerint fontos, hogy:

hazánk a drónok használata terén mihamarabb az európai élvonalba kerüljön, ezáltal Magyarország a nemzetközi drónközösség fontos referenciapontjává váljon;

a személyiségi jogok tiszteletben tartása mellett a pilóta nélküli légi járművek, drónalapú fejlesztések széles körű elterjedése és alkalmazása révén jelentősen erősödjön a hazai vállalkozások versenyképessége;

a magyar startupok és kkv-k nagy arányban vegyenek részt drónfejlesztésekben és drónok gyártásában, drónalapú megoldások használatában akár nagyvállalati, egyetemi, akár nemzetközi partnerségben;

nemzetgazdasági szinten mérhető versenyképesség-növekedés elérése váljon lehetségessé a drónok és a dróntechnológia széles körű alkalmazásával;

a jelenlegi szabályozási környezetet – a személyiségi jogok tiszteletben tartása mellett – olyan irányba alakítsuk/vizsgáljuk felül, hogy az ne képezze akadályát annak, hogy a drónok, drónalapú megoldások minden ágazatban elterjedjenek és növeljék az ágazati hatékonyságot.

Bármely – drón iránt – elkötelezett szervezet tag lehet

Az újonnan alakult – tagjainak önkéntes szakmai munkájára épülő – szervezet sikeres működéséhez elengedhetetlen, hogy a kormányzat, a piaci szereplők és a tudományos szféra vezető képviselőiből álló hétfős döntéshozó testület (elnökség) munkáját támogassák azok a munkacsoportok, amelyek összességükben felölelik a pilóta nélküli légi járművekkel kapcsolatos valamennyi feladatot. Eszerint külön munkacsoport foglalkozik majd a drónstratégiával, az oktatással, a tesztkörnyezettel, a technológiával és gyártással, a biztonsággal, a szabályozással, a nemzetközi együttműködéssel, továbbá a sport és rekreációs témakörökkel.

Mivel a Magyarországi Drón Koalíció voltaképpen egy szervezett jogi forma nélküli együttműködési fórum, nyilvánvaló, hogy tagja lehet bármely szervezet, amely elkötelezett a drónokkal kapcsolatos innováció iránt, valamint tudásával és szakmai tapasztalatával együtt kíván dolgozni a koalíció tagjaival Magyarország drónhasználattal összefüggő céljainak eléréséért. A közös munkába bekapcsolódni kívánó szervezetnek az elnökség részére írásban kell benyújtania a tagfelvételi kérelmét, lehetőség szerint megjelölve az adott tématerületet, amelyhez önkéntes munkájával hozzá kíván járulni. A csatlakozáshoz való hozzájárulásról az elnökség dönt.

Hatalmas kihívások a jövő drónhasználatában

A következő években és évtizedekben a pilóta nélküli légi járművek alkalmazásában igen komoly fejlődés prognosztizálható. Az anyagtudományi, tervezési, számítástechnikai, valamint az adatgyűjtésben és adatfeldolgozásban alkalmazott innovációk (például mesterséges intelligencia) hatására a drónok számos területen egyre inkább átveszik az ember szerepét. Segítségükkel biztonságosabban, gyorsabban, pontosabban és olcsóbban lehet elvégezni azokat a tevékenységeket, amelyeket korábban csak jelentős humánerőforrás-igénnyel lehetett megoldani. Az árak csökkenése és a drónok által végezhető funkciók folyamatos növekedése révén a világban mind több helyen kezdik el az eszközöket egyre nagyobb számban alkalmazni (mezőgazdaság, telekommunikáció, biztonságtechnológia, hadiipar, egészségügy, logisztika stb.). Ezáltal a korábbi üzleti trendek és felhasználási módok változnak, új szolgáltatások és megoldások jelennek meg, az innováció gyorsul, ami a légi közlekedés változását is magával vonja.

Mindezen tényezők indokolják, hogy hazánkban is minél aktívabban és koncentráltabban lehessen a témával foglalkozni, oly módon, hogy az iparágban részt vevők számára biztosított legyen egy közös platform az együtt gondolkodáshoz, a megvalósításhoz és az általános információcseréhez. Ehhez nyújt lehetőséget a Magyarországi Drón Koalíció, amely tagjainak törekvése, hogy szakmai munkájuk során a legjobb tudásuk és tapasztalatuk szerint együttműködjenek, s tevékenységükkel javítsák Magyarország versenyképességét ezen a területen. Fontos hangsúlyozni, hogy a 2021. január 1-jétől hatályos EU-s és hazai jogszabályok olyan új kihívást jelentenek az iparágra nézve, amelyek kezelése széles körű összefogást igényel az érintett szereplők között az ipari/kereskedelmi felhasználóktól kezdve a K+F szervezeteken át egészen az állami szféráig, melyek a jogszabályi háttér kialakításával foglalkoznak.

A Magyarországi Drón Koalíció koordinációs feladatait – az alapítók szándéka szerint – a KTI Közlekedéstudományi Intézet és a Digitális Jólét Nonprofit Kft. látja el, tevékenységéről pedig a koalíció hamarosan elkészülő honlapjáról tájékozódhatnak majd az érdeklődők.

Schváb Zoltán

(A szerző a KTI Közlekedéstudományi Intézet ügyvezetője)